top of page

שיעור מולדת והדפסת תלת-מימד


סמל זהו ייצוג לשוני או ויזואלי של מילה על-ידי מילה אחרת או תמונה ומעניקה לה משמעות רחבה יותר, מעבר לפירוש המילוני. משמעות הסמל בדרך כלל מופשטת.

ישנם סמלים לאומיים, סמלים בינלאומיים, סמלים תרבותיים ואף סמלים פרטיים. כאשר הסמל הוא פרטי, הסמל נתון לפרשנות ומשקף את עמדת היוצר מתוך עולמו הפנימי.

במערכת החינוך אנו נתקלים בנושא הסמל במספר יחידות לימוד: היישוב שלי, מטפאורות בספרים, סמלים דתיים ועוד.

יחידת לימוד זו מתייחסות לנושא הסמל בפדגוגיה הבית ספרית ומוסיפה את תחום הטכנולוגיה והדפסת תלת-מימד לתוכו לכדי ייצור פיזי של סמל חדש בעל פרשנות של התלמידים עצמם.

כל הקרדיט מגיע ל-📣📣📣

יחידת לימוד זו פותחה על-ידי נעמית, הילה, ענת, טל, לילך ועינת, כעבודה מסכמת במסגרת קורס מבוא להדפסת תלת מימד בחינוך.

לומדים מולדת בעזרת הדפסת תלת מימד

תיאור קצר של הפעילות

במסגרת לימודי מולדת לכיתה ג' או לימודי עברית לכיתה ד' - לנושא העיר תל אביב. התלמידים יחקרו את משמעות המושג סמליות, סמל, משמעות מרכיבי הסמל ובסוף התהליך יעצבו סמל שייצג רעיון מסויים

נושא

מולדת לכיתות ג'

שפה לכיתות ד'

כיתות

ג' - ד'

משך הפעילות

7 שיעורים

מטרות לימודיות

מטרת על: התלמידים יבינו את המושג סמל וסמליות

מטרות נוספות:

  • התלמידים יחקרו את מרכיבי הסמל והרקע ההיסטורי העומד מאחורי כל סמל.

  • התלמידים ישתפו פעולה בחקר משותף וביצירת תוצר שיתופי.

  • התלמידים יתנסו בלמידת המייקרס ובהדפסת תלת מימד.

  • התלמידים יתכננו את הדגם שבחרו כסמל ובמהלך הלמידה יבחנו מה ניתן לשפר ולשמר.

שילובים אפשריים:

  • יום ירושלים

  • היישוב שלי

  • מפתח הל"ב

  • תנ"ך

Comments


bottom of page